Einde Roemruchte stichting

Onlangs is de Stichting ter bevordering van de agrarische structuur Rijn- en Veenstreek (Stiveen) opgeheven. Deze stichting was eind vorige eeuw actief in de ontwikkeling van tuinbouwgebieden in de Veenstreek. De stichting schenkt het batig saldo van ruim 100.000€ aan enkele tuinbouwgerelateerde doelen en activiteiten in de Veenstreek. Op 4 maart 2014 zijn daartoe schenkingsovereenkomsten getekend. Stiveen is in 1977 door gemeenten, Rabobanken en tuinbouwbedrijfsleven opgericht en betrokken geweest bij de herstructurering en vooral bij de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwgebieden. Het werkgebied omvatte de huidige gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Zo zijn de tuinbouwgebieden Nieuw Amstel West in Nieuwveen en het “Derde Tuinbouwgebied” te Nieuwe Wetering resultaten van haar werk. Ook in reconstructieplannen glastuinbouw en het IOP Rijn- en Veenstreek was Stiveen de trekkende partij. De laatste 15 jaar hield Stiveen zich niet meer bezig met grondontwikkeling. Na een statutenwijziging in 2002 stelde zij zich ten doel om vooral initiatieven van andere partijen, die de ruimtelijke ontwikkeling en imagoverbetering van de tuinbouw nastreefden, te ondersteunen. In december 2013 heeft het bestuur besloten tot opheffing van de Stichting met de overweging dat een nieuwe tijd een nieuwe aanpak vraagt. Aan die nieuwe aanpak wordt nu op wat grotere schaal en met andere doelstellingen invulling gegeven in een samen werking tussen overheden en bedrijfsleven binnen Greenport Aalsmeer e.o. Het bestuur heeft besloten om het batig saldo van ruim 100.000€ te besteden aan enkele tuinbouwgerelateerde doelen in de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Het grootste bedrag gaat naar een opleidingsfonds voor jonge ondernemers en bestuurders in de tuinbouw. Dit fonds zal worden beheerd door de gezamenlijke LTO Noord afdelingen en vergoedt de kosten van externe opleidingen die tuinbouwondernemers zelf willen volgen om ondernemerskwaliteiten of bestuurlijke vaardigheden te verbeteren. Ook aan de stimulering van herstructurering van de glastuinbouw in de regio is een bijdrage toegezegd zoals bijvoorbeeld voor het maken van een toekomstschets Floraweg/Geestweg. Daarnaast zijn er bijdragen voor de lokale Kom in de Kas comités en voor onderzoek t.b.v. realisatie van geothermie in Nieuwkoop. Tot slot is er een subsidie voor een herinneringsboek aan het ontstaan, de ontwikkeling en de teloorgang van tuinbouwgebied Noordse Buurt. Indien Stichting Veense Veiling in Roelofarendsveen tot realisatie komt van een historische Veense kwekerij of veilingklok is daar ook een bijdrage voor beschikbaar. De Stichting Stiveen was een goede vorm om in de vorige eeuw met vereende krachten van tuinbouworganisaties, gemeenten, veilingen en banken de gebiedsontwikkelingen voor de tuinbouw op gang te brengen. Zij heeft dat met succes gedaan. Dit succes was vooral te danken aan de ondernemende en gedreven inzet van een van de oprichters en voormalig voorzitter Piet Verhoef en aan de vele andere bestuurders die zich tijdens het bestaan van Stiveen ingezet hebben.